Kamera Kayıtları Kvkk Aydınlatma Metni

Kamera Kayıtlarına İlişkin Kvkk Kapsamındaki Aydınlatma Metni

Kamera kayıtlarına ilişkin kvkk kapsamındaki aydınlatma metni

KAMERA KAYITLARINA İLİŞKİN KVKK KAPSAMINDAKİ AYDINLATMA METNİ

ALP ERDEM ELEKTRİK İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(“Şirket” veya “ALP ERDEM”) tarafından İş Merkezi girişlerinde ve Şirket içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na (“KVK Kanun”) ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. Alp Erdem tarafından KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimizin güvenlik kamerasıyla ve İş Merkezi izleme faaliyeti ile misafirlerin, taşeronların ve bunlara ait araçların giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Alp Erdem tarafından veri sorumlusu sıfatı ile kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

 

1. ALP ERDEM ELEKTRİK İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİBİNA, İŞ MERKEZİ GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME VE KAYIT ALMA FAALİYETİ

 

Alp Erdem hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla, Şirket İş Merkezi bünyesinde kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla kişisel veri işlemektedir.

 

1.1. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı ve Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

 

Alp Erdem tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun ve Şirketimizin meşru menfaatine dayalı hukuki sebebe dayalı olarak sürdürülmektedir.

 

Kişisel veriler, Alp Erdem binasının güvenliğinin sağlanması amacıyla elektronik ortamda kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde toplanmaktadır.

 

1.2. KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

 

Alp Erdem bina ve İş Merkezi güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

 

1.3. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

 

Alp Erdem tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır.

 

Alp Erdem genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Alp Erdem tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.

 

1.4. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

 

Alp Erdem KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

 

Alp Erdem tarafından kapalı devre kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır.

 

Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.

 

Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (Örneğin, Giyinme-soyunma odaları, tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

 

1.5. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 

Alp Erdem tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

1.6. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

 

Alp Erdem, kamera ile edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 21 gündür.

 

1.7. Elde Edilen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılacağı

 

İzleme sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntüleri, Alp Erdem binasının güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hâkimin yazılı talebi ile) Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

2. ALP ERDEM BİNA, İŞ MERKEZİ GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR VE TAŞERONLARIN GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

 

Alp Erdem tarafından; KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, Alp Erdem binasında ve İş Merkezi misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

 

Misafir olarak Alp Erdem İş Merkezine gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Alp Erdem nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda Alp Erdem binasının ziyaret edilmesi esnasında fiziki yöntemler KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirketimizin meşru menfaatine ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır ve veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 

Alp Erdem binasının ziyaret edilmesi kapsamında toplanılan kişisel veriler, Alp Erdem binasının güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, KATEGORİZASYONU VE SAKLANMA SÜRELERİ

 

Alp Erdem KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

 

Alp Erdem işbu Politika’da konu edinilen kişisel verileri, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlindeAlp Erdem’in kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

4.1. Alp Erdem Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonimleştirme Yükümlülüğü

 

Kişisel Veriler, Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Alp Erdem’in kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Alp Erdem ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.

 

4.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Teknikleri

 

Kişisel Veriler, Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Alp Erdem’in kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamdaAlp Erdem ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.

 

4.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

Alp Erdem ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Alp Erdem tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

·       4.2.1.1. Fiziksel Olarak Yok Etme 

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

·       4.2.1.2. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme 

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

·       4.2.1.3. Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme 

Alp Erdem bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

4.2.2. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

 

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Alp Erdem hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

 

KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacaktır. Alp Erdem tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

·       4.2.2.1. Maskeleme 

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir. Örnek: Kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan isim, TC Kimlik No vb. bilginin çıkartılması yoluyla kişisel veri sahibinin tanımlanmasının imkânsız hale geldiği bir veri setine dönüştürülmesi.

·       4.2.2.2. Toplulaştırma 

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

 

Örnek: Çalışanların yaşlarının tek tek göstermeksizin X yaşında Z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması.

·       4.2.2.3. Veri Türetme 

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

 

Örnek: Doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

·       4.2.2.4. Veri Karma 

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

 

Örnek: Ses kayıtlarının niteliğinin değiştirilerek sesler ile veri sahibi kişinin ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtlarıve güvenlik noktasında alınan kayıtlardır.

 

Görsel/İşitsel Bilgi:Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları, (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç) ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan verilerdir.

 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARIKişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunu bildiririz:

·       Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,<